Archive for the tag "time lapse"

Edge of sahyadri, around Nashik