Archive for the tag "time lapse photographer India"

Edge of sahyadri, around Nashik